Обява за търг в Гуцал

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинска сграда-магазин и складово помещение с площ 71,00 кв.м., находяща се в с. Гуцал, в парцел I-300, 301, кв. 17, актувана като частна общинска собственост с АОС № 572/20.01.2000 г.  Предназначение на обекта: „За клуб, за провеждането на  обществени и социални мероприятия и сбирки на живущите в с. Гуцал, за осъществяване на дейности като клуб на пенсионера,  читалищни и културни мероприятия, събиране на членовете на местната ловна дружина и др. подобни”.

Допълнителни условия: За участие в търга се допускат само регистрирани сдружения с нестопанска цел, извършващи дейности в обществена или в частна полза.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 107,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –107,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал