Обява за работа

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в ДГ „Пролет” гр.Самоков, община Самоков, за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” – 1 бр.

  1. Изисквания към кандидатите:

-завършено висше или средно – специално образование, специалност „Медицинска сестра”;

-Професионален опит – 3 години стаж по специалността;

-Отлично психическо здраве;

-Отговорност и дисциплинираност;

-Умения за работа с деца, родителите, педагозите и помощния персонал;

-Мотивация и желание за дългосрочна работа;

Функции и задължения:  

-Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в Детската градина;

-Организира и провежда програми за здравно образование на децата;

-Наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на децата;

-Регистрира  здравното и имунизационно състояние на децата в здравно-профилактична карта;

-Организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване на разпространението на заразните и паразитни заболявания в Детската градина;

-Води и съхранява документацията  и консумативите в здравния кабинет;

-Умения за работа с ученици и родители от различните етноси;

-Способност да работи под напрежение.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за кандидатстване за обявената длъжност /свободен текст/;
  2. Документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография;
  4. Медицинско свидетелство;

5.Медицинско удостоверение от лекар-психиатър;

6.Документи удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит;

6.Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 13.10.2017 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков, ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемане на длъжността.

      Сигурност на работното място и добри условия на труд.

За допълнителна информация:

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”. тел: 0722/66630/в.417

Ралица Герасимова – гл.експерт „Социални дейности и здравеопазване”

Телефон: 0722/66630/в.405