Обява за работа

cropped-wallpaper-1266599
  1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Специалист “Регулация и кадастър”
  2. Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование, специалност: „Геодезия”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Управление в строителството” „Строителство на сгради и съоръжения или средно образование с опит в сферата на геодезичните услуги и други сходни дейности.

Предимство ще имат кандидатите с придобита квалификация строителен техник и професионален опит.

    Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /в свободен текст/;
  2. Документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 13.03.2020 г.

Лице за контакт: Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел.0722/66630/130