Обява за работа

obshtina

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Електромонтьор

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше или средно образование – специалност „Електротехника” или професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление /в свободен текст/;
  2. Копие на документи за образователен ценз;
  3. Препис-извлечение от трудова/и книжка/и
  4. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 21.12.2018 г.

     Подробна информация относно необходимите документимясто и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви за конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел. 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”