Обява за работа

obshtina

ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-2303/08.11.2018г. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците” – Самоков при спазване разпоредбите на чл.89-97 от Кодекса на труда

 1. Изисквания към кандидатите:
 • Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с някоя от следните специалности: „Екология и опазване на околната среда”; „Икономика”; „Мениджмънт” или специалност от областта на техническите науки. Предимство ще имат кандидатите с опит в сферата на екологията, управлението на отпадъци и други сходни дейности
 • Да са български граждани;
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, ал. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено;
 • Да не е прекратяван трудовият им договор на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите за кандидатстване за заемането на длъжността;
 • Да имат придобит професионален опит на ръководна длъжност или минимум 3 години трудов стаж по завършената специалност
 • Специални компетентности:
 • Способност да планират и организират работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност за работа в екип;
 • Способност за представяне и разпространяване на идеи, за прилагането им на практика;
 • Обективност на преценката;
 • Убедителност при водене на дискусии;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие на документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Препис-извлечение от трудова книжка;
 5. Декларация в свободен текст за наличие/липса на обстоятелствата по т.1.2, 1.3 и т.1.4 от настоящото обявление;
 6. Проектопрограма за развитие на ОП „РЦУО” – Самоков за период от 3 /три/ години;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков, ул.Македония № 34.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка, длъжността за която кандидатства и да бъде адресиран до комисията за провеждане на конкурса.

Документите се подават след датата на обявяване на конкурса в местния печат в срок до 17.00 часа на 10.12.2018 г.

 

Конкурсът за заемане на длъжността Директор на ОП „РЦУО” – Самоков ще се проведе чрез събеседване с Комисия от съответни специалисти за провеждане на конкурса, назначена от Кмета на Общината, съгласно чл.94 от Кодекса на труда.

Настоящото да се доведе до знанието на заинтересованите лица и гл.специалист „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.