Обява за работа

obshtina

ОБЩИНА САМОКОВ, обявява свободни работни места и набира кандидати за заемане на следните длъжности в дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост”: Експерт „Общински гори и земи”; Експерт „Екология”, Експерт „Ландшафтна архитектура”, Експерт „Енергийна ефективност” и Специалист „Транспорт”

Изисквания към кандидатите:

  • за заемане на длъжността Експерт „Общински гори и земи” – завършено висше образование, в някоя от следните специалности: „Горско стопанство”; „Агрономство” „Устройство и управление на земи и имоти” „Стопанско управление” или друга специалност от техническите науки
  • за заемане на длъжността Експерт „Екология” – завършено висше образование, специалност „Екология и опазване на околната среда”. Работната позиция е по заместване /със срок до завръщане титуляра на длъжността/
  • за заемане на длъжността Експерт „Ландшафтна архитектура” – завършено висше образование в някоя от следните специалности: „Ландшафтна архитектура”; „Урбанизъм”; „Геодезия”; „Кадастър”; „Устройство и управление на земи и имоти” или друга сходна специалност
  • за заемане на длъжността Експерт „Енергийна ефективност” – завършено висше образование в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности
  • за заемане на длъжността Специалист „Транспорт” – завършено средно или висше образование. Работната позиция е по заместване /със срок до завръщане титуляра на длъжността/

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /в свободен текст/;
  2. Копие от документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография.

   Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 17.07.2020 г.

    На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

    Oдобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността, ще бъдат поканени на събеседване.

   Предимство ще имат кандидатите с опит и компютърни умения.

   За допълнителна информация: Валентина Манчева – Главен експерт „АПИО”,  тел. 0722/66630/1/3

Бранимира Бодурова – Директор дирекция „ХДЕТТОС”, тел. 0722/66951