Обява за работа

obshtina

ОБЩИНА САМОКОВ обявява свободни работни места и набира кандидати за работа в Община Самоков, дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост за заемане на следните длъжности: главен експерт 1 бр. и главен специалист-1бр.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.За заемане на длъжността главен експерт:

-завършено висше образование, степен бакалавър с професионална област: техническа, хуманитарна или икономическа;

-компютърна грамотност;

2.за заемане на длъжността главен специалист:

-завършено висше или средно образование с професионална област: хуманитарна, икономическа или техническа;

-компютърна грамотност;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕТО ИМ:

1.Заявление за участие /свободен текст/;

2.Копие от диплом за завършено образование и професионална квалификация;

3.Професионална автобиография;

4.Копие от трудова книжка;

5.Документ за компютърна грамотност;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на общинска администрация –Самоков до 17.30 ч. на 12.11.2018 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността за която кандидатства.

Одобрените по документи кандидати за заемане на длъжността, ще бъдат поканени за събеседване.

За допълнителна информация:

Инж.Бр.Бодурова-Директор д-ия „ХДЕТТОС”

0722/66951 или 0886717112