Обява за работа

ДЕТСКА  ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” –ГР.САМОКОВ

Ул.”Рилска малина”2:тел.0722/6-61-78:E-mail– cdgdetelinasam@abv.bg

  ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДГ”ДЕТЕЛИНА” ГР. САМОКОВ

                                               ОБЯВА

На основание чл.19 ал2 т.10 от Наредба 12 на МОН ,ръководството  на ДГ ”Детелина” град Самоков обявява свободно работно място по чл. 68, ал.1, т.3 /срочен договор /от КТ  в полза на работодателя, както следва:

детска учителка –шифър  23425003-1 бр  ДГ „Детелина“ –

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство – Република България;
 2. Образование ВИСШЕ;
 3. Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”;
 4. Специалност „Предучилищна педагогика ”;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 6. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 7. Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 8. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Документ за самоличност – оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Медицинско свидетелство /при сключване на трудов договор//
 6. Свидетелство за съдимост /при сключване на трудов договор/
 7. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;
 8. Мотивационно писмо;
 9. Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на „детска учителка” при подаване на документите в ДГ”Детелина”гр. Самоков.,както и какви компетентности да притежава детския учител

Документите се подават в канцеларията на детската градина от 8.30 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документите – от 01.06.2021 г-06.06.21г вкл.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 07.06.2021 година от 13.00 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков ,ул.,”Рилска малина”2. Допълнителна информация: 0722/6-61-78.До края на работният ден ще бъдат  уведомени  одобрените кандидати.

Одобреният кандидат ще бъде назначен от 08.06.21г и трябва  да  представи валидна здравна книжка при постъпване на работа и трудова книжка