Обява за работа в „Териториално селищно устройство и европейски програми”

ОБЩИНА САМОКОВ обява свободно работно място и набира кандидати за заемане на длъжността: Специалист в отдел „Регулация и кадастър” в Дирекция „Териториално селищно устройство и европейски програми”

Изисквания към кандидатите:

  • завършено висше образование с някоя от следните или сходна техническа специалност: „Урбанизъм”; „Геодезия”; „Кадастър”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Строително инженерство”/ или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник/.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /в свободен текст/;
  2. Копие от документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография.

   Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 15.03.2021 г.

    На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

    Oдобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността, ще бъдат поканени на събеседване.

   Предимство ще имат кандидатите с опит.

   За допълнителна информация:

  Валентина Манчева – Главен експерт „АПИО” тел. 0722/66630/1/3

 Красимира Костадинова – Директор дирекция „ТСУЕП” – 0722/66729