Общо 16 бона за частни имоти, които взима АПИ от Самоков и Драгушиново

ilian-todorov--451858

Със заповед на областния управител Илиян Тодоров започна отчуждаване на частни имоти за нуждите на АПИ. Заповедта бе издадена преди сидмици, още по времето, когато АПИ се оглавяваше от инженер Глосов. Впечатляваща е ниската цена, която би следвало да се изплати на лицата, собственици на имотите, които попадат в землището на Самоков и Драгушиново. За цената възражения от институциите не е имало.

Във въпросната заповед се казва, че на основание Закона за държавната собственост е започнало отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда и изграждане на „Път II – 82 обход на Самоков. В заповедта пише още, че обектът е част от съществуващия обходен път на Самоков от север и за пътуващите за София е връзка с пътя за Костенец- Радуил – Боровец – Самоков – Панчарево, както и с път III – 822 – Самоков – Живково – Ихтиман с неприключили отчуждения.

В документа се посочва още, че средствата за изплащане на парично обезщетение на собственици на имотите и правоимащите лица на имоти и части от имоти частна собственост са в размер на общо 16 391лв.

Припомняме, че съветниците на сесията си през месец октомври миналата година гласуваха докладна на администрацията в Самоков, относно дарение на недвижими имоти, попадащи в обхвата на обект: път ІІ-82 «Обход на гр. Самоков» от км 2+156.66 до км 4+740.11, във връзка с постъпило заявление от „Агенция пътна инфраструктура”.

Според взетото решение Общински съвет-Самоков дарява на държавата – Агенция „Пътна инфраструктура” – 30 броя проектни имоти в землищата на с.Драгушиново и гр.Самоков. На основание чл.48 ал.1 т.1”а”от ЗМДТ се освобождават от данък придобитите имущества от: държавата и общините, в резултат на което не се начислява местен данък. Между Общината и АПИ ще бъде сключен договор.

С решение от 2015г., което не е обжалвано, е одобрен ПУ парцеларен план за обходния път. Парцеларният план засяга само общински имоти – уточняват от администрацията на Общината. На сесията стана ясно, че до Общината е изпратено писмо от инж. Глосов – шеф на УС на АПИ, с което се искат имотите като дарение и с безвъзмездно прехвърляне.