Общинското горско се отчете пред съветниците

По време на майската сесия Общинското горско представи отчет за миналата година.

През миналата година е проведен един търг с явно наддаване и се сключени 30 договора за продажба на стояща дървесина на корен на обща стойност 1 326 319лв. без ДДС.

Проведени са три открити конкурса, по които са сключени 10 договора за добив на дървесина за 4 788 кубика на стойност 115 735лв. без ДДС.

Сключени са 15 договора за добив с договаряне на стойност 37 080лв. без ДДС. Изпълнени са 9 договора за покупко-продажлба на прогнозни количества дървесина от временен склад на стойност 119 521 лв. без ДДС.

Реализираните приходи са 1 903 774,87лв. с ДДС.

Приходите от юридически лица са  1 597 136 лв. , от продажба на стояща дървесина са постъпили – 1 591 341лв., дърва за детски градини – 4 111, 22лв., приходи от физичиски лица – 297 689лв. с ДДС, в това число от продажба на дърва за огрев – 294 231лв.

Разходи : за заплати – 511 310лв., в това число за премии – 48 500бв., допъллнително възнаграждение за прослужено време – 383 529лв.

Изплатени са 136 35лв. на персонал, нает извън трудовите правоотношения.

Разходите за вода горива елеленгрия са общо – 42 622лв, за външни услуги разходи – 303 405лв.,  за ремонт на горски пътища са отчетени 35 004лв., за пощенски и телеком услуги – 12 183лв.

Всичко разходи – 303 405лв.

Разходи за членски внос в нетърговски организации – 4 515лв.

Закупени са два нисана на стойност 14 620лв.

Общинското горско отчита печалба за миналата година в размер на 754 486лв.