Общинският дълг към 31.12.2020г.

Общинска администрация оповести данни за общинския дълг. 

На 01.01.2020 г. община Самоков има регистриран дълг в размер на 1 437 865 лв.  по кредити от предходни години както следва:

  • От Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” в размер на 674 815 лв. по кредит за финансиране на проект „Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители, демонтаж на съществуващи осветителни тела, изграждане на система за управление на улично осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на територията на община Самоков”.
  • Кредитът е дългосрочен със срок на погасяване до 20.11.2021 г. Извършените погашения по главницата за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са в размер на 352 077 лв. и разходи за лихви 22 079 лв. Остатъчния размер на кредита е 322 738 лв.
  • От „УниКредит Булбанк” АД  – в размер на 763 050 лв. по кредит за финансиране на проект „Благоустрояване на крайречна градска зона – гр.Самоков и реализиране на мерки за енергийна ефективност”. Кредита е дългосрочен със срок на погасяване до 11.08.2021 г.
  • Извършените погасения по главницата за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са в размер на 499 992 лв. и разходи за лихви 6 526 лв.
  • Остатъчният размер на кредита е 263 058 лв.

През месец февруари 2020 г. община Самоков получи безлихвен заем от Държавен Фонд Земеделие в размер на 2 026 732 лв. за финансиране на дейности по проект № 23/07/2/0/00503 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища „SF02577/III – 822 – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/”, „SF02575/III-6206/ – Самоков – Доспей”, „SF02573 с.Белчин” в община Самоков, област Софийска”. Заемът е погасен на 26.02.2020 г.

Към 31.12.2020 г. в РОД към Министерство на финансите община Самоков има регистриран дълг в размер на 585 796 лв.