Община Самоков и партньори спечели за финансиране на проект за интегрирано развитие в Самоков за намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”

Община Самоков в партньорство с Фондация ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ – ХЕСЕД, Българо-Норвежко Дружество и фондация СИЙД спечели за финансиране проект BGLD-3.002-0005-C01 „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, Подобрено включване и овластяване на ромите по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

Проектът има за цел да се осигурят възможности за подпомагане на успешната реализация и социална адаптация на жителите на ромския квартал в града. Предвижда се прилагането на модел за интегрирано развитие на личността и на общността, който се основава на жизнения цикъл на човека и задачите, които той трябва да реши на всеки етап от живота: от ранното детство до зрелостта, разработен от Фондация „Здраве и социално развитие“.

Дейностите ще обхванат над 10% от населението на ромския квартал в града. Проектът е изготвен въз основа на анализ на потребностите, който обхваща 7 области: достъп до здравеопазване, достъп до образование, достъп до заетост, достъп до социални услуги, достъп до права и противопоставяне на дискриминацията, подобряване на условията на живот и запазване на културната идентичност. Проектното предложение предвижда създаване на център, разположен в непосредствена близост до квартала, предоставящ функционално свързани услуги за овластяване на ромите и успешна интеграция във всички сфери на социалния живот, активна работа на терен с изолираната общност с цел нейното активиране към промяна, активна работа с местните институции и изграждане на капацитет на професионалната общност за работа в мултиетническа среда. Проектът предвижда и комплекс от информационни мерки и събития за промяна на нагласите към ромската общност, съвместни събития и разнообразни информационни кампании. Всички дейности в проекта са планирани в съответствие с 10-те Общи основни принципи за включване на ромите.Предвижда се изработването на стратегия за развитие на услугите и подобряване на положението на ромите в гр. Самоков през следващите 5 години. Предвиждат се и дейности за обмяна на опит и подобряване на двустранните отношения с Норвегия.
Основни цели на проекта:
1. Повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от населението, живеещи в сегрегирания ромски квартал на град Самоков и изправени пред крайна бедност и изключване, до по-качествени образователни, здравни и социални услуги, включително заетост. Прилагането на модела за интегрирано развитие МИР гарантира, че за постигане на целта ще бъде използван комплексен подход, при който на едно и също лице ще получи поне два вида услуги (социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване) в зависимост от неговите потребности.
2. Овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи, с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот. МИР разглежда овластяването на ромите като процес на разширяване на техните възможности, както на индивидуално ниво, чрез повишаване на индивидуалните умения, знания, самочувствие и повишаване на достъпа до равни възможности за личностно развитие, така и на ниво общност.
3. Провеждане на ефективни комуникационни кампании за противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население и измерване на ефекта от тях.
4. Обмяна на опит и подобряване на двустранните отношения, чрез установяване на партньорство с организация от Норвегия.
5. Осигуряване на прозрачност и публичност на дейностите по проекта и популяризиран приноса на ФМ на ЕИП, държавите-донори – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, и Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

6. Срок за изпълнение-11.04.2022-30.04.2024

7 Стойност: 1 955 800.00 лв.