Общината подписа договор за заетост по програма на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси“

Вчера бе подписан първият договор по проект „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в Община Самоков” по процедура на МИГ – Самоков.

Договорът е на стойност 289 388 лв. – безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места”, по процедурата на МИГ – Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост”.

Договорът е тристранен, като за община Самоков подпис положи кметът Владимир Георгиев, за представляващ МИГ – Самоков, Йордан Галев, зам. -председател на Управителния съвет на сдружението и третата страна е Министерство на труда и социалната политика, чрез ръководителя на управляващия орган на оперативната програма.

Основните дейности при реализацията на проекта са да бъде предоставено обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.

На следващ етап ще се предостави обучение за придобиване на ключови компетентности и последната дейност предвижда осигуряване на заетост.

В проектът ще бъдат включени 42 лица, които ще преминат обучение и ще бъдат включени в заетост. Те са диференцирани в групи, като най-многобройни са групите на безработни лица на възраст от 30 до 54 г. включително и неактивни участници в същата възрастова група, с основно и по-ниско образование – по 15 човека. За безработните лица до 29 години с основно или по-ниско образование са определени 7 места и за безработни лица над 54 г. – пет места.

Подборът на лицата, които ще бъдат включени в проекта ще се извърши от Община Самоков, като всички одобрени ще бъдат насочени към обучение, а след преминаването на квалификационни курсове и в заетост. Предстои да бъде направен подбора на участниците и да бъде избрана обучаваща организация.

Лицата ще се ангажират в дейностите по чистота и озеленяване. Проектът е с продължителност 18 месеца и започва веднага, след сключване на договора.