Общината обяви обществена поръчка

От тази година всяко физическо или юридическо лице може да си избира доставчика на еленергия и Община Самоков обяви процедура по обществена поръчка за избор на доставчик – съобщиха от общинска администрация. Предметът на поръчката обхваща доставка на договорените количества електрическата енергия, участие на възложителя в пазара на балансираща енергия, като непряк член на стандартна балансираща група с координатор избрания изпълнител, без възложителя да заплаща такса участие. Изпълнителят трябва да изготвя дневните почасови товарови графици за периода на изпълнение на договора, като за целта трябва да се изготвя информация за доставка в уеб портал, както и да се генерират графични и таблични справки за ползваното количество. Изпълнителят трябва да поддържа електронна база данни за часовото и месечното електропотребление на общината. Прогнозно количество за 12 месеца – 3500 MW/h.

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 4 октомври.