Обществено обсъждане на отчета за бюджета, парите от ЕС и общинския дълг

article-bills-hero

ПОКАНА

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ

на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

КАНИ

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на  18.08.2020 г. от 17,00 ч. в залата на V етаж  в общината за

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019г.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината samokov@samokov.bg , както и в деловодството на общината.

Всички заинтересовани могат предварително да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на община Самоков www.samokov.bg

Мая Христева

Председател на ОбС – Самоков