Обществено обсъждане

obshtina

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 във връзка с чл.62а ал.З от ЗУТ определя:

На 27.02.2020 год. от 16 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-за парк и УПИ П-училище в кв.ЗЗ и УПИ I-за ОЖС в кв.5 по плана на гр.Самоков.