Нов павилион в Говедарци

В четвъртък на мартенската си сесия съветниците от Самоков ще земат решение във връзка с постъпило заявление от Валери Вакарелски, чрез пълномощника си Спасимир Благоев. Представена е за одобрение  план-схема за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни елементи. Ще бъде гласувано да се постави преместваем търговски обект- павилион с площ от 24 кв.м, както и преместваеми обекти-елементи на градското обзавеждане – маси с беседки с площ до 24,70 кв.м. в кв.27 по плана на село Говедарци.