Нови промени в бюджета по решение на съветниците

Съветниците на сесията си в четвъртък приеха решение относно поредни промени в бюджета.

С решението се добавят нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2020 г. както следва:

за „Храсторез-кмество село Белчин“  – 1 100 лв. Средствата се осигуряват от дейност 759 „Други дейности по културата“, § 10-20 „Разходи за външни услуги“ 1 000 лв. и от дейност 122 „Общинска администрация“, § 10 — 20 „Разходи за външни услуги“ 100 лв

За „Ремонт сушилня-хотел „Арена“ – 2 617 лв. в дейност  „Други дейности по туризма“,

Основен ремонт на ДМА“ и позиция „Помпа за басейн-хотел Арена“ със сумата от 1 778 лв. в същата дейност, § 52 – 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. Средствата се осигуряват от същата дейност, § 10-15 „Материали“.

Компютри – 3 бр. детски градини“  –  3 000 лв. и и позиция „Ксерокс -ДГ „Детелина“ със сумата от 600 лв. в дейност 311 „Детски градини“, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. Средствата се осигуряват от от същата дейност, § 10-16 „Вода. горива и енергия“.

„Оцифряване на кадастралните и регулационни планове на вилна зона „Дълга поляна“, с. Широки дол, с.Доспей, с. Драгушиново, с.Злокучане, с.Горни окол, с.Долни окол и с.Марица“  –  35 940 лв. в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“, § 53 – 09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“. Средствата се осигуряват от същата дейност, § 10-30 „Текущ ремонт“.

Увеличава стойността в Списъка за капиталови разходи за 2020 г. на позиция

Подмяна на носещи въжета на въжен мост в комплекс „Цари Мали град“, с. Белчин – 19 200 лв. в дейност 739 „Музей, худ.галерии, паметници на културата с национален и регионален характер“, § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“. Средствата се осигуряват от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“, § 10-20 „Разходи за външни услуги“.

С цел възстановяване на получен трансфер от МРРБ се завишава плана по прихода със знак минус в § 61 – 02 „Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) със сумата от 85 091 лв. и се намалява плана по разхода в дейност 998 „Резерв“ със същата сума.

Допълнено бе Приложение № 19.1 и № 19.6 към решение на Общински съвет № 122/13.02.2020 г. за приемане на бюджета на Община Самоков за 2020 г. за необходимите средства за заплащане на част от превозните разноски на служители, като добавя средства за поемане разходи на служители, пътуващи от селата.