Нова социална услуга – „Център за обществена подкрепа” със средства от ЕС.

Община Самоков подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез който се осигурява финансиране за делегирана дейност Център за обществена подкрепа. С осигуреното финансиране ще обезпечи издръжката на Центъра, както и специалистите, които ще работят в него.

Финансирането е на стойност 1 млн. лв и ще бъде за срок от 3 години. След изтичане на този срок, Общината ще кандидатства социалната услуга да стане делегирана държавна дейност – оповестиха от общинска администрация.

Към центъра ще работят социални работници, психолози, медицински сестри, логопед, юрист и др. Строителството започна преди около две години, като със спечелен проект по Оперативна програма „Региони в растеж” се финансира ремонта на съществуващата сграда на бившето помощно училище „Н. Драмалиев” и обзавеждането.

През 2019 Община Самоков получи финансиране по проект „Красива България” за изграждане на достъпна среда към ЦОП-а и вертикална планировка в двора. Изгради се и оградата. Със средства от общинския бюджет, сградата бе газифицирана. Корпусът се превърна в база, където ще се оказва подкрепа за хора, претърпели домашно насилие, превенция срещу ранните бракове, семейни консултации и др. Капацитетът на центъра е 100 човека.

Той е необходимо допълнение към пакета социални услуги, които се предоставят от Общината. До момента има Център за настаняване от семеен тип за деца, Център за рехабилитация и интеграция, Корпус за социални услуги, домашен социален патронаж, социална кухня, домове за възрастни хора и др. Важното е, че чрез създаване на Център за обществен подкрепа, Общината поема отговорност и към децата от ЦНСТ, които навършват пълнолетие.

Центъра за обществена подкрепа ще може да осигури подслон и на майки с деца до 3-годишна възраст. Социалната ангажираност е много важен аспект за едно местно управление, изразяващо отговорността му към лицата в неравностойно положение.