На януарската сесия най-важна е темата за парите

В петък съветниците ще гласуват общинския бюджет. За какво ще се развърже кесията, ще стане ясно в края на тази седмица.

Предложението на администрацията за бюджета на Общината мина през комисиите на Общински съвет и сесията е подготвена.

През миналата седмица приключиха заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет. Основна тема на януарската сесия ще бъде бюджетът за тази година. Администрацията е сметнала, че бюджетът ще е по приходи – 33 546 320 лв. Приходите за делигирани от държавата дейности са 14 058 714, в това число обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 12 899 990 лв. Собствените приходи на звената на делегиран бюджет са в  размер на 12 253 лв. Преходният остатък от 2016 година е 1 187 851 лв., в това число с целеви характер –  538 309 лв.

Приходите от местни дейности са планирани в размер на 19 487 606 лв., като от тях данъчни приходи – 3 580 000 лв., неданъчни приходи в размер на 8 397 502 лв., трансфери за местни дейности в размер на 2 029 000 лв., в това число трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 183 600 лв., целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 816200 лв., временни безлихвени заеми в размер на „- 1 098 152” лв.  50 000 лв. са предвидени за погребения и за други цели, 59 430 лв. за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линии Самоков – с. Клисура, Самоков – с. Гуцал,   с. Гуцал- гр. Костенец. Средствата за стипендии са в размер на  10 000 лв. /за стипендии, осигурявани от местни приходи за студенти и ученици с изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта през 2017 г. Ще се гласуват и парите за субсидии, сред които за Читалища – 379 600 лв., за обезпечаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност, за спортни клубове и организиране на спортни състезания– 240 000 лв., както и субсидии за работни заплати и осигуровки на треньори към спортните клубове, работещи в обществена полза.

Предвидено е средства за фонд „Култура” да са в размер на 461 932 лв. в това число са разходите по Културния календар на Общината, които са в размер на 298 950 лв.