Намалиха тръжната цена на общинския хотел в Боровец

hotel

Пореден търг ще се проведе за общинския хотел в Боровец. На сесията си в сряда съветниците взеха решение по докладна записка от кмета на Самоков.

Решението е относно продажба на сграда апартаментен комплаекс „Боровец гардънс“, със застроена площ от 1 353 кв.м., брой етажи  – 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед от 2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началника на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост от 23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5. Новата начална тръжна цена е в размер на 3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.

В решението бе вписано, че се намалява началната тръжна цена в размер на 4 388 000 лв./четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС, приета с Решение № 507 по Протокол № 16/16.09.2016 г. с 15 % /петнадесет процента/ и обявява за начална тръжна цена сумата от 3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС. Предстои да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общинския недвижим имот.

Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия, посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

По време на сесията процедурата за продажба на хотела в Боровец бе докладвана заедно с още дузина обекти за продажби и прекратяване на съсобственост, включващи процедури от точка втора до точка 19 включително. Нямаше питания за него и проекторешението бе прието с гласуване с 28 за.