Награждават отличник от Гимназията, подпомагат борец и музикант

На предстоящата си в четвъртък сесия съветниците ще гласуват решения за отпускане на средства. 2 600лв. ще дадат на състезател по борба, 5 000лв. за ученик от МУ „Любомир Пипков“ – София

В подготовка на предстоящата сесия в четвъртък приключиха заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет. Според едно от проекторешенията на бюджетната комисия се предлага финансово подпомагане участието на Мариан Асенов Минчев от Самоков, ученик в XI клас на ационалното музикално училище „Любомир Пипков” – София в международни музикални конкурси, Общински съвет – Самоков да отпусне пет хиляди лева за участието на Мариан Асенов Минчев в международни и световни музикални фестивали. Предвижда се средствата да се изплатят от функция „Образование”, параграф дейност 337 – Център за подкрепа на личностното развитие.

До администрацията и до съоветниците и изпратено писмо от Васил Оцетов, председател на СК по борба „Рилски спортист”, относно отпускане на средства за участие в Европейско първенство по борба в град Дьор, Унгария и се предлага Общински съвет – Самоков да даде разрешение за отпускане на 2 600лв. на СК по борба «Рилски спортист» от същия параграф.

По докладна записка от заместник-кмета Васил Сайменов се предлага Общински съвет да даде право да бъде закупен Софтуерен продукт за управление на горско-стопански дейности – „Географска информационна система“. Тя е на стойност 3 200 лв.

С нея се цели да се подобри организацията и управлението на горските площи. Предвижда се този разход да се осигури чрез намаление на средствата за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения.

По предложение от директора на ПГ „Константин Фотинов” Венета Симитчийска се предлага Светослав Георгиев Иванов – ученик от XI клас от ПГ „Константин Фотинов за класиране на първо място на Национална олимпиада по немски език да бъде награден с 500 лева и наградата да се връчи на празника на Самоков.