МОСВ обяви нови 5 защитени територии

Днес министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповеди за обявяване на пет нови защитени територии:
☘️ Защитена местност „Миладиница“ (община Сандански) за опазване на естествен природен комплекс по поречието на река Лебница и екземпляри със забележителни размери от Източен чинар
☘️ Защитена местност „Остров Тимок“ (в землището на с. Връв, община Брегово) за опазване местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови – голям корморан , малък корморан , сива чапла , малка бяла чапла лопатарка.
☘️ Природна забележителност „Бабу́“ (в землищата на с. Средогрив, община Чупрене и с. Гюргич, община Ружинци, област Видин) се обявява с цел опазване на характерни скални образувания от червен пясъчник, скални стени, колони, които оформят забележителен обект на неживата природа с възможности за развитие на познавателен туризъм.
☘️ Защитена местност „Река Белица” (в землищата на с. Белица, община Трявна), за опазване популациите на защитени и застрашени от изчезване видове като поточен рак , видра, жълтокоремна бумка , бисерна мида , балканска кротушка, малка кротушка , балкански щипок и др. Тук ценни са и консервационно значими крайречни гори с участието на елши и планински ясен.
☘️ Защитена местност „Поречие на река Ботуня“ в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци. Целта на опазване тук е част от поречието на река Ботуня като местообитание на 22 вида риби, един вид бозайник – видра  по Закона за биологичното разнообразие, както и територия с характерен и забележителен ландшафт.
Редица други защитени територии също са в процедура за обявяване. С тези нови решения за по-малко от 8 месеца настоящото ръководство на МОСВ обяви като площ повече защитени територии отколкото предходните 8 правителства, взети заедно.