Министър Вълчев провери образованието в Самоков

Министърът на образованието Красимир Вълчев днес бе на посещение в Самоков. Той бе придружен от зам. -министър Деница Сачева и Росица Иванова, началник на РИО на МОН. Те се срещнаха с кмета на общината Владимир Георгиев и с ангажираните в сферата на образованието от училищата и детските градини в Самоков, представители на Дирекция социално подпомагане и др.
Основният акцент бе работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работата на мобилните групи ще продължи и през тази учебна година. Обходите на адреси започват след началото на учебната година.

94 акта е съставил кметът на родители, чиито деца не посещават редовно училище. По всички съставени актове са издадени наказателни постановления. Глобата е в размер на 50 лв. за първо нарушение. Това е общия брой на актовете за учебната 2017/2018 г., които са съставени по подадени от директорите на училищата в Самоков справки за допуснатите неизвинени отсъствия от учениците през учебната година. Списъците обхващат и децата от детските от детските градини от подготвителните групи, които също подлежат на задължително обучение. Акт се съставя след допуснати 5 неизвинени отсъствия и родителите на такива ученици подлежат на санкции и наказания.