Лидери на партии питат: „От налози ли ще се пълни хазната?“. Пратиха сигнал до областния управител

Лидери на партии от Самоков сигнализираха областния управител Росица Иванова срещу увеличението на данъци. Те настояват да се върне решението за по-високите налози. Решението бе взето по докладна на кмета на Самоков, Владимир Георгиев.

От данъци ли ще се пълни хазната и ще се връщат заеми? – питат лидерите на политически формации.

Председатели на паритии от Самоков изпратиха по надлежния ред Жалба до областния управител Росица Иванова. Жалбата е подписана от БДО, РДИБ, Атака, НФСБ и ДБГ.

Лидерите на партии изразяват протеста на стотици самоковци, които не са доволни от вдигането на данъците и питат от по-високите данъци ли ще се пълня хазната и с пари от джоба на данъкоплатците ли ще се връщат заемите, които бяха взети по докладни на самоковския кмет Владимир Георгиев.

“Уважаема, г-жо Областен управител, с Решение №683 и Решение №684 на Общински съвет – Самоков, приети на 22.12.2016г. бяха увеличени драстично размерите на данъка върху недвижимите имоти и таска битови отпадъци за 2017г. С Решение №683 бе увеличен данъкът върху недвижимите имоти от 1,4 на 1000 върху данъчната оценка на 2,0 на 1000 върху данъчната оценка, а с Решение №684 се увеличи таксата за битови отпадъци по твърде неясно избрани и немотивирани критерии от 2,2 на 1000 върху данъчната оценка за жилищни и нежилищни имоти на физически лица в Самоков, до 4,0 върху данъчната оценка в селата и дори до 8,0 на 1000 върху данъчната оценка за имоти, разположени в индустриалната зона “Червената земя”.

В представената докладна на кмета на Самоков, Владимир Георгиев, с която бе предложено увеличението, като мотив бе посочено, че този данък не е увеличаван през последните години. Не бе представен протокол, съдържащ мненията и изказванията и възраженията на граждани на община Самоков и представителите на юридическите лица от общественото обсъждане, които би трябвало да бъдат взети предвид при мотивирането на подобен адинистративен акт, съгласно чл. 77 на Административно процесуалния кодекс” – се посочва в Жалбата.

В текста й се напомня, че през миналите години Общината е взела заеми – за изграждането на Крайречната зона, за осветлението и за дооборудването на новото регионално сметище в Самоков. В Жалбата се посочва, ча самоковци са с ниски доходи, че селищата в общината се обезлюдяват, а населението застарява. Представителите на политически сили тълкуват увеличението на данъците, като възможност от страна на общинска администрация да попълва празноти в общинската хазна.

В Жалбата се посочва се още, че 1/3 от Самоков са роми и не плащат данъци, понеже жилищата им са незаконни.

“Един от аргументите на адмиситрацията при посторяване на новото депо, беше че чрез него ще се снижат разходите за транспорт на съиранете отпадъци. Въпреки това само няколко месеца след пускането в експлоатация на регионалния център за отпадъци , таксите бяха увеличени драстимно. …Близо два пъти по-високото увеличаване на таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за селата в община Самоков – с 4,0 на 1000 върху данъчната оценка на недвижимия имот, при 2,2 на 1000 върху данъчната оценка на недвижимия имот за Самоков, което не е регламентирано като методика нито в Закона за местните данъци и такси, нито в Наредба 12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги е не само в противоречие с с разпоредбите на чл. 8 , ал.1 и т. 2, 3 от Закона за местните данъци и такси , но е в нарушение на редица антидискриминационни  тесктове на действащото българско законодатеслство.

Поради тези причини лидерите на партии от Самоков настояват областната на Софийска област Росица Иванова да спре цитираните решения на Общински съвет и да бъдат отнесени пред Административен съд – София област за отмяна като незаконосъобразни.

Следват подписите на председателите на партии – Ангел Маринов – БДО, Константин Панев – РДИБ, Емилия Аджикова – Атака, Георги Хаджийски – НФСБ, Вержиния Лобутова – ДБГ и други.