Къщичките в Боровец с нови анекси

img_07181

На сесията в четвъртък ще бъде гласувана докладна от кмета, свързана с постъпили в Общинска администрация – Самоков към 04.04.2019г. молби от наематели на къщичките в Боровец с искане за продължаване срока на договорите им.

На съветниците се предлага да гласуват на сесията си изготвената пазарна оценка в размер на 1 833 лв. без ДДС за 104/615 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 65231.916.416 с площ от 615 кв.м. съгласно кадастралната карта на гр.Самоков.

Предлага се също да се разреши сключване на анекси към договорите за наем с редовните наематели на терени за една от 01.05.2019 г. до 30.04.2020 г., а на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с необходимостта да бъдат защитени важни обществени интереси на Община Самоков, както и да се предотврати настъпването на значителна, трудно поправима вреда, поради неизпълнението на настоящето решение, или закъснението на изпълнението му, ОбС-Самоков допуска предварително изпълнение на решението си.

Във връзка с допускането на предварително изпълнение, на ОбС-Самоков се предлага да нареди  да бъдат задържани внесените по депозитната сметка на Община Самоков през 2012 г. парични гаранции от наемателите, представляващи суми равни на 6-месечни наема до изтичането на срока на новите анекси.