Костенец закри депото си

От Община Костенец днес обявиха, че са завършили проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Костенец“
Дейностите са били по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело C-145/14“
Експлоатацията на общинското сметище за битови отпадъци е прекратена считано от 01 ноември 2016 г. тъй като не отговаря на изискванията на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Поради тази причина бе изготвен работен инвестиционен проект за закриване и рекултивация.
Изпълнението на проекта стартира през месец април 2020 г. след осигурено финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ и подписан договор на стойност 1 799 209,15 лв.
Основните дейности са извършване на техническа и биологична рекултивация. Рекултивираната площ бе с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.
Избрания метод рекултивиране на депото в Костенец е „ in situ”.
При този метод се предприемат мерки за капсулиране на отпадъците, които в зависимост от морфологичния състав на депонираните отпадъци се постигат чрез повърхностно запечатване чрез полагане на минерален запечатващ пласт и/или запръстяване, чрез което се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт на хора и животни с тях. Крайното оформяне на повърхността на депото е под формата на купол с подходящ наклон, което позволява безопасното оттичане на повърхностните води.
Резултатите от извършената рекултивация са следните:
В рамките на пет поземлени имота в местността „Каракас“ е оформено откосирано тяло с площ за рекултивация 26,186 дка.
Обемът отпадъци, които са предепонирани за оформянето на тялото на рекултивацията и очистени замърсени имоти около депото е 32 500 м3
Положен е изравнителен слой от почва – 20 см;
Положена е бентонитова хидроизолационна геомембрана;
Положен е дренажен слой за филтрирали води през рекултивиращия слой почва – геокомпозит;
Положен е рекултивиращ слой 1 м в обхват на тялото на отпадъците;
Изградена е система за повърхностно отводняване – канавки с обща дължина 634 м;
Изградена е система за мониторинг;
Изградени са газови кладенци – 2 бр.
Изградени са основен – 1 бр. и 5 бр. нивелачни репери;
Изградени са 3 бр. сондажни кладенци (пиезометри)
С извършените рекултивационни мероприятия на съществуващото сметище бе постигнато:
Минимизиране на строителните разходи
Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване
Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото
Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци
Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците
Създаване на условия за контрол(мониторинг) на процесите протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда
Предстои извършването на биологична рекултивация (затревяване и торене с подходящи тревни видове).
Бенефициент: Община Костенец
Обща стойност на проекта: 1 799 209,15 лв.
Участие на Европейския фонд за регионално развитие: 1 529 327,78 лв.
Национално съфинансиране: 269 881,37 лв.