Колко ще е новият дълг на Общината

Общинска администрация иска от съветниците да разрешат максимален размер на новия общински дълг за 2017 година, който да е 3 647 935 лв. Намеренията за поемането на новия дълг са описани на съветниците и надлежно приложени.

Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година са в размер на 943 572 лв.

Администрацията иска от съветниците да упълномощят кмета да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите, в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

Кметът ще определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и числеността на персонала им.

Той трябва да информира ОбС в случай на отклонения на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.

Кметът трябва да разработи  разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ, както и да утвърди разпределението на средствата за физкултурна и спортна дейност и подпомагане на спортни клубове и спортни дружества в размер на 240 000 лева.

Разпределението на средствата за спортните организации трябва да се извърши съобразно методиката в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, утвърден от Общински съвет – Самоков.