Кой ще вземе под наем имоти от Супер Боровец?

С дата 12-ти декември 2016г. е изготвен е доклад от адв. Екатерина Вададжийска – председател на Съвета на директорите на дружеството за Супер Боровец „РИЛА САМОКОВ 2004” АД , за иницииране на заседание на Съвета на директорите.

Предлага се сбирката да има само една точка „Вземане на решение за осъществяване на процедури за отдаване под наем на имоти или части от имоти-собственост на дружеството.“ Представителите на Община Самоков щели да направят предложение имоти, собственост на дружеството да бъдат отдавани под наем за срок от една до десет години.

Ако наемният срок е за повече от една година, то в договорът за наем да бъде включвана клауза, съгласно която наемодателят да има право за едностранно прекратяване на договора при започване на реализирането на проектни или други дейности по осъществяване на КТЛ „Самоков-Боровец- Бели Искър“ с предизвестие до наемателите до приключване на летния сезон.

Предлага се имотите да бъдат давани под наем чрез провеждане на „търг с явно наддаване“ за всеки отделен имот или част от такъв, при начална наемна цена в размер на не по-малко от 15 лв./дка годишно за ползване на пасища и мери, и 20 лв./дка годишно за ползване на ниви и ливади. Общината иска Съвета на директорите на „РИЛА САМОКОВ 2004“ АД да я упълномощи като акционер да провежда процедурите „явен търг“ за отдаване под наем на имоти или части от тях-собственост на дружеството, при при следните условия – заявленията за започване на процедурата и участие в търга да бъдат депозирани в деловодството на Общината, Общината да организира и провежда търговете от името и за сметка на дружеството, да се упълномощи кметът на Самоков да сключва договорите за наем със спечелилия всеки търг участник от името и за сметка на дружеството, сумите от заплащането на тръжните документи за участие в търговете от всеки участник да се събират от Общината и да се предоставят в полза на Общината, сумите от заплащането на наемната цена по всеки един сключен договор за наем се внасят по сметка на община Самоков, която получава 25% от всяка една от сумите, а останалите 75% превежда по сметка на дружеството.

Общината още от самото начало е губеща страна в дружеството, в което апротира собствените си имоти. В него влязоха едни от най-хубавите имоти на Самоков, включително и Радуилската “Бела поляна”, въпреки протеsuper_borovetzстите на местните хора. По време на създаване на дружеството тогавашната местна власт имаше своите клакьори сред самоковци и сред медиите, но след години се оказа, че идеята е пълен провал и носи и сега щети на бившите собственици на имотите, дадени под формата на апорт. От дружеството обаче се облажиха доста хора, а 98% от съветниците бяха заведени от Симеон Пешов /тогава основен акционер с ГБС в дружеството/  на няколкодневна екскурзия в Австрия – в най-хубавите алпийски курорти и най-атрактивните и луксозни градове. Бяха поети не само транспортните разходи, но храната и разходките им из Алпите. По време на създаване на дружеството се провеждаха разнородни заседания на Общински съвет – открити и „полуоткрити“ и в крайна сметка резултатът е този – дружеството не работи.

Още при създаването на дружеството се чуха предупреждения, че Общината със своите 25% в дружеството ще бъде безгласна буква и никой няма да взима под внимание нито предложенията, нито молбите й, нито исканията й. Всички, които по това време бяха на друго мнение, различно от това на местната власт, бяха наречени в ефира на национална медия „малоумници“.