Кой и как издава разрешителните за лов

В Националното ловно-рибарско сдружение продължават да се получават сигнали  за възникнало напрежение между ловно-рибарски сдружения и директори на Държавните ловни или горски стопанства относно издаването на нови разрешителни за лов. Често отказът от страна на администриращите лова институции да издават разрешителни за лов е немотивиран и напомня за злоупотреба с дадената им власт.

Ето защо преди предстоящото откриване на ловния сезон за местен дребен, водоплаващ и прелетен дивеч, както и на груповия лов на единствения вид едър дивеч, който е позволен от закона – дивата свиня, ще ви запознаем още веднъж с реда и начина, по който се издават разрешителните за лов на  всяки всеки един вид дивеч.

На едър дивеч законодателят е разрешил да се ловува индивидуално съгласно приложение 4 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) на видовете, позволени от закона. За груповия лов, обаче, единствено може да се ловува на дива свиня, като всеки ловен излет се осъществява чрез издаване на разрешителни по образец от Изпълнителна агенция по горите, като за индивидуално ловуване имаме един образец, а за групов лов друг. След провеждането на таксация специалистът по лова в съответното сдружение подготвя до началото на месец април проекто-план за ползване на съответния вид дивеч, на база на който, след като бъде разгледан, одобрен и коригиран евентуално, се утвърждава план, според който може да се ползва дивеча в отделните ловностопански райони на сдружението. Единствено не се таксира и предвижда план за ползване на прелетният дивеч.

Разрешителното за индивидуално ловуване на едър дивеч се издава от специалиста по лова на сдружението в съответствие с приетия план за ползване на съответния вид дивеч. Тъй като в момента имаме пандемия от Африканска чума по дивите свине и задачата е да се ограничи запасът на дива свиня на цялата територия на България, това означава, че в момента разрешителните, които се издават от специалиста по лова на сдружението за индивидуално ловуване, не се съобразяват с плана за отстрел или казано по друг начин –  увеличава се интензитетът на ловуване с цел по-бързо редуциране броя на съответната популация за съответния ловностопански район. Специалистът по лова получава от директора на Държавното горско или ловно стопанство кочан с разрешителни за лов с уникален номер. Никой друг няма право да получава и да отчита разрешителни в Държавното горско или ловно стопанство. Ловците,  имащи право да ловуват индивидуално, трябва да имат удостоверение за подборно ловуване за съответния вид дивеч.  Тук основно спорът е колко разрешителни може да вземе специалистът по лова от съответното ведомство и оттам идват неяснотите и се повишава напрежението между ловец и администратор. Защото разрешителните се издават, но не винаги слуката спохожда ловеца, следователно доста от разрешителните за индивидуално ловуване се отчитат, без в тях да има записан отстрел. Това не означава, че в дадения ловностопанския район няма дивеч. Много са факторите, които влияят на успешния лов и съответно броят на разрешителните винаги е в пъти повече, отколкото е планът за отстрел.

При груповия лов на дива свиня се получава разрешително по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, но при тези ловни излети имаме ръководител на лова. Това е най-важният човек по време на ловния излет. Разрешителното се състои от две части – в едната част се вписват участниците в лова, които са от 8 до 20 души, а втората част са индивидуалните талони, които се раздават на ловците, за да могат да удостоверят пред проверяващите власти, че са законни участници в ловния излет.

Разрешителното отново се взима от специалиста по лова към съответното сдружение по график, утвърден от директора на съответното Държавно горско или ловно стопанство, след което се предоставят на председателя на съответната дружина, който от своя страна го дава на ръководителите на ловните излети. След като приключи ловният излет, ръководителят на лова попълва броя на отстреляния дивеч по пол и възраст, както и ако евентуално има отстреляни хищници, след което се подписва и в следващата седмица след приключване на ловния излет връща груповото разрешително за лов на дива свиня на председателя на ловната дружина, като предоставя и таксата, събрана за ловуване. От своя страна председателят на дружината, след като е събрал вече използваните или неизползвани разрешителни, връща най-късно до трето число на следващия месец разрешителните на специалиста по лова в сдружението, който от своя страна връща разрешителните в съответното Държавно горско или ловно стопанство.

При индивидуален лов на хищници, който може да се извършва 24 часа в денонощието във всички дни на календарния месец, разрешителното също се получава по образеца на Изпълнителна агенция по горите от Държавно горско или ловно стопанство от специалиста по лова на съответното сдружението на база плана за отстрел на хищниците. Специалистът по лова преценява на кого от ловците да издаде такова разрешително, като се съобразява с правилника за прилагане на ЗЛОД, защото има ограничение на броя ловуващи. След приключването на календарния месец индивидуално ловуващият на хищници ловец връща разрешителното на специалиста по лова, който от своя страна го отчита в съответното Държавно горско или ловно стопанство.

На прелетен, водоплаващ и дребен местен дивеч се ловува индивидуално и групово, като индивидуалното разрешително е също за календарен месец, но излетите са само в почивните дни и официалните празници. Такова разрешително се получава отново от специалиста по лова на сдружението, които го предоставя на председателя на дружината. След като приключи календарният месец, ловецът го връща на председателя на дружината, които от своя страна го отчита на специалиста по лова, който предава всички събрани разрешителни за индивидуален лов в Държавното горско или ловно стопанство.

Груповото разрешително за дребен дивеч, за което  броят на ловците е от трима до двайсет, се получава от специалиста по лова от съответното Държавно ловно или горско стопанство и се предоставя на председателя на дружината. Председателят на дружината от своя страна избира кой от ловците да е ръководител на съответния ловен излет и го дава на него. След приключване на ловия излет ръководителят на лова отчита разрешителното на председателя на дружината, който до трето число на следващия месец го отчита пред специалиста по лова в сдружението. Той от своя страна отчита събраните разрешителни в Държавното горско или ловно стопанство.

След всичко казано дотук, трябва да отбележим, че често възниква напрежение между ловно-рибарските сдружения и директорите на Държавните ловни или горски стопанства отностно издаването на нови разрешителни за лов за следващия календарен месец. Мотивиран отказ за издаване на разрешителни на специалиста по лова от съответното сдружение може да е законен само тогава, когато е нарушен ЗЛОД и най-вече правилникът за неговото прилагане, в който са описани редът и начинът за получаване и връщане на разрешителните. Това са случаите, в който сдружението не е отчело навреме или коректно разрешителните за лов или когато е изпълнен планът за отстрел и сдружението от своя страна не е направило постъпления за контролна таксация, с което да поиска увеличаване на отстрела на съответния вид дивеч. Друга причина може да бъде, ако в дадена дружина е допуснат инцидент с ловното оръжие по време на ловен излет, или се докаже, че съответната дружина не е изпълнила своите задължения по стопанисване на дивеча в предоставения й ловностопански район. Във всички други случаи директорът на Държавно горско или ловно стопанство не може да спре ползването на дивеча и  сдружението, а и  всеки един ловец, който бъде възпрепятстван да ловува, може да потърси своите права по правен ред, за да се предотврати самоуправството от страна на държавните органи.

Тук трябва да се отбележи, че в настоящата ситуация с наличието на Африканска чума по свинете на територията на нашата страна не би трябвало да се спира ловуването на вида в нито един ловностопански район на сдружение или дружина.

НЛРС – „Съюз на ловците и риболовците в България“