И МИГ ще се отчита

На 28.07.2016 г. се проведе обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Самоков.

Подготовката за създаването на Стратегия за местно развитие на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ, протича при изключително широк обществен интерес от страна на бизнеса и гражданите на общината. Над 500 представители на бизнеса, местните власти, неправителствените организации, земеделците, малцинствените групи и хората с увреждания в региона, са взели участие до момента в провежданата информационна кампания. Това става ясно от междинните доклади, които фирмата-изпълнител за провеждане на информационните събития ЕТ „Верса – Вера Гаврилова“ е представила в отчетите си към Община Самоков. Дейностите се изпълняват във връзка с Договор №РД 50-188/07.12.2015 г., сключен между Община Самоков, МЗХ и ДФЗ-РА за създаване на Местна инициативна група- Самоков по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

В периода от 30 март 2016 г. до момента, са проведени 7 броя информационни кампании в гр. Самоков и околните села Говедарци, Широки дол, Рельово,  Бели Искър, Ярлово и Радуил, организирани са 3 информационни срещи и семинари, стартираща информационна конференция и 3 обществени обсъждания. Също така, е проведено двудневно обучение за местни лидери, двудневно обучение на екипа на МИГ и са организирани 5 информационни срещи за консултиране на местната общност.

Паралелно с провеждането на информационната кампания, протича изпълнението на аналитичните дейности по проекта. Екип от експерти на консултантска компания „Ла Фит“ ООД вече извърши проучване и анализ на потенциала за развитие, на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на Община Самоков. Също така, беше изготвен анализ на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на Стратегията за водено от Общностите местно развитие. Аналитичните дейности бяха предшествани от идентифициране на заинтересованите страни по отношение на създаването и функционирането на Местна инициативна група на територията на Община Самоков. Също така регистрацията на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ“ в регистър Булстат и съда вече е факт.

До края на месец август предстои да бъде проведена финална информационна конференция на нея ще бъдат отчетени всички извършени дейности по проекта, което ще бъде и последната стъпка, преди подаването на проекта за одобрение пред Управляващите органи на оперативните програми включени в Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на територията на Община Самоков.

Пресцентър на Община Самоков