Имот до пътя за Боровец на търг

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51