Имоти под наем за роми

На сесията си през октомври съметниците взеха решение по докладна записка на администрацията, свързана с даване под наем на включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г., общински поземлени имоти за жилищни нужди, находящи се в кадастрални райони № 902 и № 904, по кадастралната карта на гр.Самоков, във връзка с  постъпващи молби и заявления от физически лица – жители на ромската махала гр.Самоков.

Съметниците упълномощиха кмета да сключи договори за отдаване под наем на части от общински поземлени имот в кадастрални райони № 902 и № 904, съответстващи на застроени площи от сгради, находящи се в съответните имоти от одобрената кадастрална карта на гр. Самоков, съгласно постъпващи молби и заявления от физически лица.

Наемателите се задължават да заплащат месечна наемна цена в размер на 0,15 лв за 1,00 м2 застроена площ.

В договорите за отдаване под наем да бъдат включени следните задължителни клаузи: Наемателят се задължава да сключи договор с „ЧЕЗ Електроразпределение“ АД за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Наемателят се задължава да заплаща текущите разходи за изразходваната ел.енергия, вода и други консумативи в имота по собствени партиди, разкрити към съответните ведомства.

Наемятелят се задължава да ползва за жилищни нужди частите от сградата в общинския имот, като няма право да разширява площта, която е вписана в договора, задължава се да полага грижата на добър стопанин на наетия имот, както и за района около него.

Наемателят се задължава да не извършва реконструкции и преустройства в имота без предварително писмено съгласие на наемодателя.

Наемателят се задължава да не преотстъпва ползването на общинския имот, както и да не преотдава наетия имот на трети лица.

Наемателят се задължава да заплаща такса „битови отпадъци“ в размер, определен с решение на ОбС-Самоков.

Договорите са със срок на действие три години.