Имоти от Драгушиново на търг

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 07.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51