Имоти за спорт под наем

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински недвижими имоти, находящи се в двора на СУ “Никола Велчев” в сграда с идентификатор № 65231.908.20.2, блок № 7 – зала за борба, зала за физическа подготовка, ведно с прилежащите към тях 4 броя съблекални и санитарни помещения, 1 (един) брой треньорска стая, видео зала, находящи се на първи етаж и възстановителен център, находящ се в мазето, актувани с АОС № 15 448/13.01.2017 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 200,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 200,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв без ДДС.

Депозит за участие в конкурса – сума равна на един месечен наем, т.е. 200,00 лв. /двеста лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до12.00 ч. на 09.05.2022 г. вкл.

Конкурсната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 12.00 ч. на дата 09.05.2022 г. вкл.

Огледът се извършва до дата 09.05.2022 г. вкл., след представен платежен документ за закупена конкурсна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов конкурс на 17.05.2022  г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 16.05.2022 г.