Имоти за слънчоглед

obshtina

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1214/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 22 броя имоти с обща площ 65,461 дка, находящи се в с. Райово

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 1310,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1310,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 131,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 26.07.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.08.2019 г. при същите условия.