Има дума да има отново раци в Драгушиново по проект на кмета Георги Хаджийски и доцент от БАН

В единственото село в България, в което на Тодоровден, вместо с екшън кушии и теглене на тяга от коне, се празнува с рачници, и то от много години, отново може да има раци, собствено производство.

Проектът е направен от кмета на село Драгушиново Георги Хаджийски. За да бъдат нещата професионални, е поканил за помощ и науката. Консултант е доц. Милчо Тодоров от БАН. Първо двамата са огледали терените, подходящи за отглеждане на раците, но и е констатирано, че многото боклуци, изхвърлени в площите около Искъра ще доведат до невъзможност за реализиране на доброто намерение. Така че, преди да се отгледат екораците, трябва да се почисти около иначе красивата река.

Общината ще кандидатства с проект за възстановяването на раците във водоемите на село Драгушиново. Преди дни, на сесия, проведена на подпис, съветниците са гласували докладна записка от кмета Владимир Георгиев, относно кандидатстване на Община Самоков с проектно предложение „Възстановяване на популацията на Европейския речен рак (Astacus astacus) във водоемите на село Драгушиново.

Ще се търси финансиране пред Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 по Приоритет 3 „Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район“, Процедура чрез подбор на проекти за „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“.

Стойността на проекта е 30 000лв. без ДДС. Финансирането е 100% от програмата на ЕС.

Сн.арх. „Самоков инфо“

Десислава Стоянова