Изтичат срокове за работодатели по Програма „Обучение и заетост за млади хора“

Статистиката за месец януари отчита спад на безработицата,която падна до нива от 13,1% от икономическо активното население на общината. Този показател в последните 20 години не е падал до такива стойности. Общият брой на регистрираните в Бюрото по труда през януари е 2040 лица. В сравнение с месец декември, цифрата е намаляла с 55 лица или 0,4 пункта, а в сравнение с януари 2016 – с 957 лица  или 6,2%. Интересно в статистиката за януари е, че изходящият поток е формиран само от лица, започнали работа на първичния пазар на труда и такива отпаднали от регистрация. Няма насочени по мерки и програми за заетост. Лицата, неспазили плана за действие по заетостта и по тази причина отпаднали от регистрация, са 79.

Започналите работа през януари са 154. Новорегистрираните в Бюрото са 178.

По отношение на структурата се запазва по-голям дял на регистрираните жени 53,1%. Половината от регистрираните безработни са от т.нар. „рискови групи“- младежи до 29 год – 18,9% и лица над 50 год. – 25,2%.

Най-голям дял на безработните лица по показател „образование” е този на лицата с начално и по-ниско – 44,9%. Другата голяма група по този показател е на лицата със средно образование – 31,9%.

До 24 февруари е срокът за представяне на документи за допустимост на класираните работодатели по схемата „Обучение и заетост за млади хора”. Също през февруари се очаква да бъдат включени още лица по мерки за обучение и заетост.