Изпълнението на бюджет 2014 бе представено публично

Годишният план по бюджета на Община Самоков към 31.12.2014 г. е в размер на 30 286 591 лв. Изпълнението на приходите възлиза на 31 868 803 лв., а на разходите 25 984 781.

5 млн. 884. 022 лв. е реализираната икономия и наличност по банковите сметки на Общината, която според присъстващите специалисти от общинска администрация дава възможност за уверен старт на финансовата и стопанска 2015. С помощта на мултимедийна презентация бяха онагледени разходите по пера. Една от най-големите функции, с най-много разходи е „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. Друга важна дейност, която също се издържа до голяма степен със собствени средства е „Почивно дело, култура, религиозна дейност”.

Важно направление е изпълнението на капиталовите разходи по бюджета, което е в размер на 4 397 786 лв. или 81.49% от годишния план. В основната си част те включват ремонт и поддръжка на обекти с обществено предназначение. В края на 2014 г. Община Самоков няма просрочени задължения. Просрочените вземания са в размер на 3 189 701 лв. От тях просрочените вземания са 1 697 601 лв. в т.число 748 435.91 от местни данъци и 949 165.09 лв. от такси. Просрочията от клиенти възлизат на сумата от 655 532 лв. като основните са неиздължени вноски по договор за предварителна продажба на общинския хотел в к.к. Боровец в размер на 611 037.60 лв. 311 796.57 лв. са непогасените вземания от концесии и наеми, а 524 770 от лихви върху несъбраните данъци и такси за битови отпадъци. За 66 820.71 лв. от общата сума на дължими наеми има издадени изпълнителни листа и са заведени дела от частен съдебен изпълнител.

34.86% от просрочените вземания са несъбираеми. През месец декември 2014 г. са изготвени и изпратени до нередовни наематели, ползващи под наем общински терени в Боровец и общински помещения общо 10 уведомителни писма, касаещи неплатени наеми в размер на 5 296.00 лв. Невнесените към 31-ви декември текущи задължения са в размер на 1 032 901 и 2 882 757 недобори. От тях погасени по давност са 660 386 лв. 31% от общите задължения се формират от 30 юридически лица, за които са предприети всички действия по принудителното събиране на вземанията.