Изнесена приемна на ОИЦ-София в община КОСТЕНЕЦ 

bc7bf89fbb940d1b28430a06dced2a1f

 

На 19 ноември 2019г. (вторник) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето община Костенец (гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2).

По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за грантово финансиране по актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и по-интересни процедури за кандидтастване в одобрените Индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът ще запознае накратко посетители на приемната с обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Надграждането на системата ИСУН 2020 има за цел прозрачност и информираност на широката общественост, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.

В рамките на есенната кампания екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе изнесени приемни във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Информационната кампания продължава в община Мирково. Приемната ще бъде отворена за посетители на 20 ноември 2019г.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.