За новото и старото сметище на Самоков

Само преди около две години в непосредствена близост до град Самоков беше построено едно от най-скъпите обществени съоръжения в региона – Регионалното депо за отпадъци. За неговото построяване бяха изразходвани ни повече, ни по-малко от 9 478 365,19 (девет милиона четиристотин седемдесет и осем хиляди триста шестдесет и пет лева и деветнадесет стотинки) от средства, събрани от европейските и българските данъкоплатци. Построено върху абсолютно неподходящ терен и против волята на гражданите на община Самоков, като единствен и що годе разумен аргумент за наличието на това ново депо – сметище, предназначено да събира боклуците не само на Самоковско, но и на съседните общини Ихтиман, Костенец и Долна баня, би могло да бъде изтъкнато предположението, че то е предназначено да осигурява модерна система за управление на отпадъците в региона, която да отговаря на законодателството на Европейския съюз и неговите екологични норми, критерии и стандарти. И навярно това, обезпечено с изразходването на подобна огромна сума, не би било трудно никъде другаде в която и да е държава – членка на Европейския съюз, а може би и в някои други региони на България. Но какво е положението конкретно в Самоков? И изпълнява ли своите функции това толкова скъпо съоръжение? През 2016 година с присъщия конформизъм Общински съвет Самоков взе решение за пореден заем в размер на над 580 000 лв. за дооборудване на новото скъпо депо, с твърде важни неща, които се оказаха непредвидени във високотехнологичния проект. А след поройните дъждове през август 2017 г. стана ясно, че всички „висококвалифицирани експерти” – доценти, професори, научни сътрудници и пр., участвали в разработването на проекта за регионалното сметище и като вещи лица в многобрP_20171010_173822(1)ойните дела, са били в дълбоко неведение за особеностите на ландшафта и климата на Самоковско, защото още и не започнало да функционира както трябва, вече се налага то да бъде ремонтирано. С други думи – Регионалното депо за отпадъци се превръща в бунище за потъване на бюджетни средства – в бедна България и не чак толкова богатия Самоков. Ето защо не е за учудване, че старото сметище в Катранджия продължава да си функционира, а и вече – след медийното осветляване на проблемите на градското сметище в Ихтиман, може би и да играе ролята на предвиденото в абсурдния проект регионално депо за отпадъци.

*******

Спирам се на тези обстоятелства не за друго, а за да онагледя един твърде тревожен факт, който засяга гражданите на Община Самоков и особено – онези, които живеят в северната част на града – някъде от Ихтиманско шосе, чак до село Драгушиново – трайната невъзможност в Самоков да бъде организирана система на сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците, не само в съответствие с нормите на действащото национално и европейско законодателства, но и в някакъв, дори и в минимална степен цивилизован вид за тази никак нелицеприятна дейност.

През последните седем – осем години по протежение на цялата северна дъга на околовръстното шосе на Самоков, от Продановския рид до ШипочанскP_20171010_173835(2) (1)ия рид, са формирани десетки нерегламентирани сметища, които съществуват въпреки наличието на цели две регламентирани понастоящем – старото в Катранджия и новото в т. нар. „Рашидбегов чифлик.” Особено тревожно е състоянието между северните части на Самоков – от бившия разрушен завод за детски играчки „Л. Баръмов”, през околовръстното шосе и пречиствателната станция, до моста над р. Искър в с. Драгушиново. Тук, на площ от около 50 декара се е формирало огромно сметище от боклуци от всякакво естество – пластмасови битови отпадъци, строителни отпадъци, дървесни стърготини, оборска тор, хранителни отпадъци, строителни отпадъци, отпадъци от растителен и животински произход, отпадъци от животински трупове, отпадъци във вид на битова техника, отпадъци от автомобили и машини, а цялата площ по вид и съдържание е напълно сходна с което и да е гнусно сметище, работещо по отдавна отхвърлената системата на изхвърляне и заравяне на остатъците от човешката дейност. Да се твърди, че това огромно сметище е незаконно, е напълно излишно. Факт е обаче, че трябва да бъдат взети спешни мерки за неговото ликвидиране, защото застрашава живота и здравето на хора, които живеят в Самоков, в Драгушиново, в самоковско, а и на софиянци.

*******

Безспорно средствата, които бяха изразходвани и се изразходват за управление на отпадъците в Самоков са огромни. При други приоритети на регионалното социално-икономическо развитие на Самоков с цитираната никак немалка сума върху територията на нерегламентираното сметище край Искъра, биха могли да бъдат построени поне 3 – 4 хубави паркове като т. нар. „Крайречна зона”, или поне десет евтини общински блокове с по около тридесет – четиридесет апартамента, които да решат в голяма степен и жилищните, и инфраструктурните, и адресноадминистративните, и електроенергийните, а и екологичните проблеми на непрекъснато увеличаващите се жители на тази част на Самоков. Дори и със сумата, предназначена за допълнителното закупуване на съоръжения за новото депото – при условие, че тя се изразходва разумно, това нерегламентирано сметище би могло да бъде ликвидирано и превърнато в хубав градски парк.

Позволявам си да правя тези нереалистични сравнения, онагледяващи алтернативите на огромното разточителство в сферата на дейностите по управление на отпадъците в Самоков, защото съм се уверил практически колко трудно е да бъдат отпуснати средства за каквато и да е инфраструктурна дейност в село Драгушиново, над което като лавина са надвиснали боклуците на Самоков и региона.

Георги Хаджийски, кмет на село Драгушиново