За нови правила за ТЕЛК информираха от болницата

Ръководството на МБАЛ-Самоков и комисията по ТЕЛК информират, че има нови правила за издаване на ТЕЛК, съгласно промени в Наредбата за медицинска експертиза.
С обнародваните в Държавен вестник промени в наредбата за медицинска експертиза решения ще се издават по нова скала, при която всяка диагноза ще дава точно определен процент.
Процентът инвалидност, ако пациентът има няколко заболявания, ще се сумира само ако водещото е тежко – над 80%, а второто и третото да дават над 50%, се прибавя 20 % от сбора на процентите на останалите заболявания.

При инфаркт на миокарда остават досегашните 80%. Завишени са процентите при някои злокачествени заболявания, като при карцином на щитовидната жлеза например се дават с 20% отгоре след петата година.

За хора с инсулинозависим захарен диабет са предвидени между 60% и 80% намалена работоспобност – в зависимост от броя на усложненията. При злокачествените заболявания както и досега ще се дават между 70% и 100% намалена работоспособност и след петата година без рецидив – 50%.

При стенокардия вместо от 30 до 50%, се заковава на 40%, когато сърцето не може да поема достатъчно количество кръв, и 50%, ако не изпомпва. При сърдечна недостатъчност вместо от 0 до 10%, както беше, процентът се фиксира на 10 на сто.
В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните 12 месеца предхождащи освидетелстването пред ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от медицински документи, в това число и от епикриза от лечебните заведения за болнична помощ, лекаря подготвящ лицето с увреждания за освидетелстване пред ТЕЛК прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията. Степента на увреждането ще се определя по нова скала – само от водещото заболяване.

Пациентите с под 50 % трайно намалена работоспособност, няма да имат право да получават инвалидна пенсия.