Държавата на война с алпинистите или чиновническо безхаберие?

Приет е новият план за управление на НП „Централен Балкан“ за периода 2016 г. – 2025 г. В него в пълно пренебрежение на историята и практиката на българския алпинизъм в този район, държавата се подигра с алпинистите, като дейността им се разрешава на три по-скоро туристически върха. За Райските скали и Северния Джендем – там където е изкована историята на българския алпинизъм, ще трябва да си гледаме старите албумчета със снимки. Или да се крием като мишки в собствената си планина.

В сайта на Българската федерация по катерене и алпинизъм Дора Маринова е публикувала подробна информация, която поради изчерпателността си поместваме по-долу.

Информация за катерене и алпинизъм на територията на НП „Централен Балкан“ съгласно Плана за управление 2016-2025 г.

Информираме катерачната общност, че е приет актуализиран План за управление на НП „Централен Балкан“ за периода 2016г. – 2025г., с който може да се запознаете. Частта, която касае катеренето и алпинизма на територията на парка, е Приложение 3.1.13 Смятаме за важно да изложим някои факти и събития във връзка с цялата процедура по изготвяне на ПУ на НП „Централен Балкан“, участието и становището на БФКА.В края на 2013г. в БФКА беше получено писмо от дирекцията на НП Централен Балкан, с което бяхме уведомени за започналата процедура за актуализиране на ПУ на НП „Централен Балкан“. На 23.01.2014г. БФКА изпрати съответната информация.

Въз основа на предоставената от БФКА информация, екипът на проекта за актуализиране на ПУ беше изработил и предложил в документите за общественото обсъждане на ПУ Приложение 3.1.6

На 14.02.2014г. БФКА изпрати своето становище по изработения ПУ. На 11.03.2014г. се състоя общественото обсъждане на ПУ на НП „Централен Балкан“, в което от страна на БФКА взеха участие Петко Тотев – зам.председател и Дора Маринова – изп.секретар.

Както е видно във връзка с приемането на ПУ, той е внесен в МОСВ на 16.04.2014г., и е бил приет от Министерския съвет близо две години по-късно, на 23.03.2016г. През това време никой не е потърсил БФКА във връзка с промени в режимите, нормите или друго, касаещо катеренето и алпинизма на територията на парка. Затова и беше голяма изненада да видим приет ПУ, в който разрешени катерачни обекти, режими и норми за практикуване на катерене и алпинизъм на територията са драстично орязани и въобще не отговарят на предложените на общественото обсъждане документи.

Организаторите на традиционната алпиниада „Райски скали“ от АК „Железник“, Стара Загора, за първи път в историята на провеждането на тази алпиниада не са получили съгласуване.

Мотивите на МОСВ, които за пореден път се изтъкват, е Чл.17, ал1 от Закона за защитените територии

Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им
на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
5. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия
в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Което ние знаем отлично. Но се питаме, някога, когато са били приемани решения за обявяване на резервати – в Централен Балкан, Рила, Пирин, Врачански Балкан, защо никой не е помислил за една важна дейност на тези територии, каквато е алпинизма. След като в предишния ПУ на Централен Балкан беше разрешено катеренето в Северния Джендем и Райските скали, какви бяха негативните последици от това „присъствие“, някой има ли конкретни данни и изследвания? И най-важният въпрос, на който трябва да отговори МОСВ – това ли е краят на алпинизма на територията на НП „Централен Балкан“? Дължи го на всички нас и на десетките български алпинисти, прокарали маршрути по стените на Джендема, където са написали голяма част от славната историята на алпинизма у нас – Христо Проданов, Благой Дживджанов, Сандю Бешев, Иван Вълчев, Георги Имов, Георги Щерев, Слави Дерменджиев, Минко Занковски, Руси Дженев, Кирил Досков, Иван Масларов, Иван Мутафов, Наско Ламбов, Петко Тотев, Николай Петков, Мартин Маровски, Боян Петров и много други.

 
сн. Владимир Владов и Григор Вътев


Източник: CLIMBINGGUIDEBG