Допълнителен прием в ВУТП

knigi03
Висшето училище по телекомуникации и пощи обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
Висшето училище по телекомуникации и пощи провежда обучение в ОКС „магистър“ в платена форма на обучение (редовна и задочна) в следните професионални направления:
Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:
✅Информационни технологии,
✅Мобилни комуникации и Интернет,
Професионално направление „Администрация и управление” по специалности:
✅Управление на услуги.
✅Смарт лидерство.
За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършен ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).