Дирекция „Национален парк Рила“ открива рехабилитираните туристически пътеки по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

Дирекция „Национален парк Рила“ (ДНП „Рила“) официално открива рехабилитираните туристически пътеки по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“. Официалната церемония по откриване на обекта и водосвет ще се проведе на 05.11.2020 г. (четвъртък) от 11:30 часа в района на Контролно-информационен пункт „Нехтеница“, в началото на туристическата пътека, на територията на Национален парк „Рила“.

С това ДНП „Рила“ приключва част от дейностите по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, който се финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и бюджета чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Приключена е дейност 4 „Възстановяване на ерозирали/увредени природни местообитания 91ВА – Мизийски гори от обикновена ела; 91СА – Рило-родопски и старопланински бялборови гори; 95АО – Гори от бяла и черна мура в Парковите участъци Белица и Якоруда – в района на туристическата пътека от м. Семково до м. Поленица и на съществуващите пътища от м. Поленица до м. Нехтеница.

Участие в церемонията ще вземат представители на МОСВ, Красимир Андонов – директор на ДНП „Рила“, д-р Стефан Кирилов – ръководител на проекта, инж. Цветанка Ценова – ръководител на екип по проекта. На събитието са поканени представители на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии.

С реализирането на проекта се подобрява природозащитното състояние в следните типове природни местообитания: гори от бяла и черна мура, букови гори от типа Luzulo-Fagetum, дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, мизийски гори от обикновена ела, рило-родопски и старопланински бялборови гори, планински сенокосни ливади; олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea. Изпълнението на проекта се отразява положително и на природозащитното състояние на видовене балканска дива коза, голям нощник, широкоух прилеп, алпийска розалия, голям буков сечко и поточен рак.

Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. – национално съфинансиране от бюджета на Република България.

Пресцентър на Национален парк „Рила“