Дивашка сеч в Яребковица – по сигнала направиха проверка

Вчера бе направена проверка по сигнал в село Ярбековица. „Дивашка сеч в защитени зони! Настояваме за проверка“ – сигнализират хора от района. Сигналът бе подаден и до сайта „Самоков инфо“ от инж. Любчо Луков. Става въпрос за „Конакчийската махала“, а проверката се организира и води от инж. Дамян Дамянов – директор на Югозападното горско търговско предприятие-Благоевград.

„Проверката е по наш сигнал“ – написа до „Самоков инфо“ Любчо Луков. В сигнала се посочва, че има „дивашката сеч в защитена зона Верила от Натура 2000 и защитена местност Верила, извършва даже във вододайната зона на Конакчийската махала, която е оставена без вода, почти, както и останалите 6 махали“.

„Според Наредба №3/16.10.2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ-в първи и втори санитарно-охранителни пояси на санитарно-охранителната зона на питейните водоизточници – не се допуска никаква дейност, най-малко-сеч. Първи СОП обхваща земите на отстояние 500м над питейното водохващане, а втори-на 3500м. От страни – на отстояние 30м от питейните водоизточници. Липсва оценка за съвместимост на сечите в лесоустройствените планове и проекти с предмета и целите на защитените зони, не е проведено и задължителното обществено обсъждане. В землището на село Яребковица до национализацията на горите на 09.04.1946г. НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ДЪРЖАВНИ ГОРИ, били са само ЧАСТНИ“ – се посочва в сигнала.

За информация потърсихме ръководството на ЮЗДП. Оттам ни предоставиха следнаха информация:“ Във връзка със сигнал от инж. Любчо Луков с настояване за незабавно спиране на „престъпната” сеч във вододайната зона на самоковското село Яребковица, в района на ТП „ДГС Самоков”, предоставяме следната информация: по разпореждане на директора на ЮЗДП вчера – 6 юни, 2018 г., беше извършена проверка, на която присъстваха директорът на „ДГС – Самоков” инж. Александър Кроснев и осем собственици на имоти в селото. Въпреки отправената покана, на проверката не присъства подателят на сигнала. Резултатите показаха, че в района няма обособена санитарно-охранителна зона. Сеч около водовземните съоръжения – 7 броя каптажи и във водосбора над тях не се извежда. Най-близко разположеният обект на дърводобив се намира извън водосбора на системата от каптажи и сечта, която се извежда в него, има за цел да подпомогне естественото възобновяване на насажденията.

От страна на проверяващите е дадено предписание да не се предвиждат и извършват редовни сечи над първите три каптажа, които оформят водосбора и водохващането, а при необходимост от санитарни и принудителни сечи да бъдат информирани собствениците на жилищни имоти.

Важно е да се отбележи, че всички присъствали на проверката собственици единодушно са се дистанцирали от тона на сигнала, като са изразили само безпокойството си за опазване на каптажите и редовното постъпване на вода в тях“.

Сайтът „Самоков инфо“ ще публикува и дрги станомища и мнения по темата.

Десислава Стоянова