Дариха имоти на Агенция „Пътна инфраструктура“

Съветниците на сесията си в четвъртък гласуваха докладна записка на кмета, относно дарение на недвижими имоти, попадащи в обхвата на обект: път ІІ-82 «Обход на гр. Самоков» от км 2+156.66 до км 4+740.11, във връзка с постъпило заявление от „Агенция пътна инфраструктура”.

Според взетото решение Общински съвет-Самоков дарява на държавата – Агенция „Пътна инфраструктура” – 30 броя проектни имоти в землищата на с.Драгушиново и гр.Самоков. На основание чл.48 ал.1 т.1”а”от ЗМДТ се освобождават от данък придобитите имущества от: държавата и общините, в резултат на което не се начислява местен данък. Между Общината и АПИ ще бъде сключен договор.

С решение от 2015г., което не е обжалвано, е одобрен ПУ парцеларен план за обходния път. Парцеларният план засяга само общински имоти – уточняват от администрацията на Общината. До Общината е изпратено писмо от инж. Глосов – шеф на УС на АПИ, с което се искат имотите като дарение и с безвъзмездно прехвърляне.