Дават под наем помещение в Първи район

Съветниците взеха решение на сесията си миналия четвъртък относно отдаване под наем на общинско помещение с площ 80,00кв.м. на II ет. в общинска сграда в I-ви район. ОбС упълномощи общинска администрация да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, актувана като частна общинска собственост през 1999 г. Сред условията за търга са – начална месечна наемна тръжна цена за имота – 240,00 лв. без ДДС/същата е определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./, депозит за участие в търга – 240,00 лв. Стъпка за наддаване – 24,00 лв. Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС.