Градината в Бели Искър с изнесена група в бившото училище

На сесията си на 21 май съветниците взеха решение, свързано с постъпила в Общинска администрация – Самоков докладна от Мариана Дренска – директор на ДГ „Самоково”-Самоков. То е с искане за сключване на договор за безвъзмездно ползване на общински помещения и санитарен възел  в сградата на закритото училище в Бели Искър за функционирането на изнесена група към ДГ „Самоково”-Самоков.

Писмото е съгласувано и с Благовест Бичаков-кмет на с. Бели Искър. ОбС-Самоков упълномощи кмета на Община Самоков да сключи договор за безвъзмездно управление на три общински помещения/стаи/ и санитарен възел, на І етаж в училището в Бели Искър, които да се използват от ДГ „Самоково” за функционирането на изнесена детска група.

Договорът за безвъзмездно управление ще бъде със срок на действие 5 години, считани от датата на неговото подписване.

ДГ „Самоково” се задължава да заплаща в рамките на предвидените си бюджетни средства всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинските помещения, в т.ч. разходите за ел. енергия, вода, отопление и др.